Hulp bij wet- en regelgeving

Ieder mens (of elk groepje mensen) kan goede dingen doen. Maar daarmee ben je nog geen “goed doel”. Dat ben je namelijk pas als je een stichting, vereniging of andere rechtspersoon (= bij de notaris opgerichte organisatie) bent.

En dat niet alleen: om vrijgesteld te zijn van belasting, en om bij fondsen in aanmerking te komen voor een donatie, moet je organisatie ook een ANBI zijn: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Aan de doelstelling, werkwijze, bestuurssamenstelling etc. die de statuten van een ANBI vermelden, zijn strenge eisen verbonden. Ook hoort elke ANBI een website te hebben waarop bepaalde informatie met één druk op de knop zichtbaar moet zijn voor iedereen.

Daarnaast is op een ANBI de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van toepassing, en kan u (bij ovedrheidssubsidies) in het kader van der Wet Bibob  (= bestrijding van witwassen etc.) gevraagd worden om allerlei informatie over uw bestuurders. Die bevat tal van vereisten op het gebied van transparantie, bestuurssamenstelling, stemrecht van bestuurders, aansprakelijkheid van bestuurders, en maatregelen tegen belangenverstrengeling.

2Select maakt u wegwijs in dit alles, en leest desgevraagd mee met uw concept-statuten en huishoudelijk reglement. Zo minimaliseert u het risico dat u met deze twee wetten in de problemen komt.

Werkt u met privacygevoelige gegevens? Bijvoorbeeld in pastoraal werk of inloophuizenwerk, waarbij medewerkers en vrijwilligers toegang hebben tot adressen, persoonsgegevens en persoonlijke omstandigheden van de doelgroep? Dan moet u ook daarvoor goede en tegelijk werkbare protocollen en procedures hebben. In de ‘privacy-wet’ AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming) staan alle regels hiervoor.

En dan is er nog de VOG (= Verklaring Omtrent Gedrag). Wettelijk niet verplicht, maar de problemen kunnen gigantisch zijn als een medewerker/vrijwilliger zich schuldig maakt grensoverschrijdend gedrag en uw organisatie blijkt nooit om een VOG te hebben gevraagd. Het gaat dan niet alleen over verbale agressie of seksueel wangedrag, maar ook over financiële en bestuurlijke ontsporingen.

Ook bij uw AVG- en VOG-beleid leest 2Select graag mee. Om het bewustzijn van staand beleid weer even aan te scherpen, of om in een nieuw project of nieuwe organisatie meteen goede afspraken zwart op wit te zetten, te communiceren, en de kennis, acceptatie en naleving ervan te waarborgen.

Meer weten? Neem contact op!